Başlangıç > Proje Yönetimi > Proje Yönetimi Süreç ve Fonksiyonları

Proje Yönetimi Süreç ve Fonksiyonları

Proje yönetimi temel bilgisi içeriği:

Proje yönetimi kavramının anlamı ve gelişimi

Proje yönetimi kısıtları: maliyet, kapsam, süre, nitelik

Proje Yönetim süreçleri;

• Başlatma

• Planlama

• Uygulama

• İzleme ve Kontrol

• Kapatma

•        Proje yönetimi bilgi alanları;

• Zaman yönetimi

• Maliyet yönetim

• Kapsam yönetimi

• Kalite yönetimi

• Tedarik yönetimi

• Risk yönetimi

• İletişim yönetimi

• Entegrasyon yönetimi

• İnsan kaynakları yönetimi

PMI PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ VE FONKSİYONLARI

Proje yönetim konularından bahsederken PMI’ın hazırladığı proje yönetim fonksiyonları sıklıkla ele alınır.  Bu 9 fonksiyon alanı aynı zamanda proje yöneticisinin yetkinliği için bilmesi gereken konuları belirler.  PMI’ın hazırladığı önemli bir diğer doküman ise proje yönetim süreçleridir.  5 adet olarak tanımlanan bu süreçler proje yöneticisinin projeyi nasıl yapacağının taslak hatlarını verir.  Bir başka deyişle proje yönetiminin ana yol haritasını taslak olarak bu süreçler tanımlar.

Proje yönetim süreçleri PMI tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

• Başlatma

• Planlama

• Uygulama

• İzleme ve Kontrol

• Kapatma

Organizasyonların içinde bulundukları sektörün ve kendi iş yapma kültürlerinin getirdiği şartlar nedeniyle proje yönetim süreçleri farklılık gösterebilir.  PMI’ın tanımladığı süreçler taslağı belirler, bu süreçlerin firmaya uygun olarak revize edilmesi ve kurgulanması proje yöneticisinin işidir.  Özellikle stratejik proje yönetim ofislerinin temel görevlerinden biri bu süreçlerin firmaya uyarlanmasıdır.  Aynı sektörde olan firmalar bile proje yönetim süreçlerinde farklılıklar gösterebilir.  Bir firmada başarıyla uygulanan proje yönetim sistemi diğer bir firmada aynı başarıyla uygulanamayabilir.  Bu nedenle proje yönetim süreçlerini firmaya özgün firma kültürüne uygun proje yönetim sistemlerinin tasarlanması stratejik değer kazanmaktadır.

Proje yönetim süreçlerinin önemli bir özelliği sürekli devinim halinde birbirlerinden etkilenerek gelişmeleridir.  Projeyi başlatmak, planlamak, uygulamak, tamamlamak ve kontrol etmek süreçleri birbirleriye etkileşerek değişirler.  Bu değişim süreklidir ve proje tamamlanıncaya kadar devam eder.

Proje Yönetim Enstitüsü tarafından tanımlanmış 9 bilgi alanı şunlardır:

• Zaman yönetimi

• Maliyet yönetim

• Kapsam yönetimi

• Kalite yönetimi

• Tedarik yönetimi

• Risk yönetimi

• İletişim yönetimi

• Entegrasyon yönetimi

• İnsan kaynakları yönetimi

PROJE BAŞLATMA SÜRECİ

Firmaların bir projeyi başlatması bazen sadece parlak gözüken bir fikrin uygulanmasıyla olmaktadır.  Parlak fikrin, şirket vizyon, misyon ve hedefleriyle olan ilgisi yeteri kadar irdelenmeden, ön fizibilite çalışması yapılmadan başlayan bu projeler genelde maliyet artışı, süre artışı ve kapsam değişimleri ile tamamlanır.

Projelerde başlatma aşaması projenin fizibilitesinin yapılması, resmi olarak tanımlanması, ana hatlarıyla zaman ve maliyetin belirlenmesi, kapsamın çizilmesi,  proje duyurusunun hazırlanması/yayınlanması gibi analiz ve faaliyetleri içerir. Bu süreç ve içerdiği detaylar firmanın iş yapma kültürüne ve projenin özelliklerine göre şekillenebilir.

Başlatma aşamasında üretilen analizler ve raporlar planlama aşaması için önemli bir girdiyi oluşturur.  Planlama aşamasında ana hatlarıyla tanımlanmış proje hedeflerine ulaşmak için izlenecek proje yönetim planı ve plan ile ilgili detaylar üzerinde çalışma yapılır. Başlangıç aşamasının çıktıları aynı zamanda uygulama, izleme ve kontrol süreçleri için de veri teşkil eder.

Proje Duyurusu (Project Charter)

Proje duyurusu (PD) olarak tanımlanan dokümanın temel hedefi proje yöneticisinin yetki ve sorumluluklarının belirlenip yazılı hale getirilmesi, ve projenin ilgili taraflarına bildirilerek, proje yöneticisine üst yönetimin desteğinin ilan edilmesidir. PD, projenin sponsoru tarafından yapılır. Uygulamada proje yöneticisi tarafından hazırlanan doküman sponsor tarafından imzalanıp ilgili taraflara gönderilir.  Duyuruda olması gereken temel noktalar şunlardır:

• Proje yöneticisinin ismi

• Proje yöneticisinin sorumlulukları

• Proje yöneticisinin yetkileri

• Projenin hedefi, kısıtları ve varsayımları

• Projenin kısa tanımı

Başlatma aşamasının en önemli çıktısı proje duyurusu olarak tanımlanabilir. Duyuruda şu noktaların göz önünde tutulması önemlidir:

• Projeyi resmi olarak başlatmayı sağlar.

• Üretilecek hizmet ve ürünleri ana hatlarıyla tanımlar.

• Projenin ihtiyaçlarını, kısıtlarını ve varsayımlarını taslak olarak tanımlar.

• Proje yöneticisini ve yetkilerini duyurur.

• Kısıt olarak varsa hizmet ve ürünlerin tamamlanma takvimlerini belirler.

• Proje taraflarının projeden beklentileri konusunda ön bilgi verir.

• Proje bütçesi konusunda ön bilgi verir.

PROJE PLANLAMA SÜRECİ

Planlama süreci projenin ana hatlarıyla tanımlanması ve projenin duyurulup, proje yöneticisinin atanmasıyla başlar ve çok önemli bir süreç olarak kabul edilir. Planlama aşaması bütün proje taraflarının katılımıyla yapılacak iş paketlerinin detaylı bir şekilde oluşturulduğu, gerçekçi maliyet ve süre tahminlerinin yapıldığı, aralarındaki bağların kurulduğu geri beslemeli bir süreçtir.  Planlama sürecinin gelişimi proje yöneticisinin ve firmanın uygun gördükleri noktaya kadar devam eder.  Planlama sürecinin her aşaması planın güncellenmesi olarak kayıt edilir.  Planlama sürecinde kurum bünyesine uygun olarak seçilen proje yönetim yazılımı kullanılır. Proje yönetim planının oluşturulması için şu işlemler yapılır:

• Kapsam tanımlaması ve planlaması

• İş paketlerinin ve aktivitelerin oluşturulması

• Aktivite tanımı

• Aktivite süre tahmini

• Aktivitelerin sıralanması

• Proje programının belirlenmesi

• Risk yönetim planı

♣ Risklerin tanımlanması

♣ Sözel risk analizi

♣ Sayısal risk analizi

♣ Risk karşılama planı

• Maliyet tahmini

• İnsan kaynakları planlaması

• Satın alma planı

• İhale planı

• Kalite planlaması

Bu işlemlerin hepsi birbiri ile ilişkili olarak yapılır ve planlama sürecinde beraber gelişirler.

Planlama sürecinin çıktıları, başlatma, uygulama, izleme ve kontrol, kapatma süreçlerinde kullanılır. Planlama sürecinin çıktılarını yukarıda belirlenen belge ve analizler oluşturur.  Kısaca bazıları şu şekilde tanımlanabilir:

Proje yönetim planı: Projenin nasıl planlanacağını, uygulanacağını, izlenip kontrol edileceğini ve kapatılacağını belirleyen temel bilgi kaynağıdır.  Kurumun proje yönetim sistemi doğrultusunda hazırlanır. Proje programı ile karıştırmamak gerekir.

Kapsam yönetim planı: Proje kapsamının nasıl tanımlanacağını, onaylanacağını, kontrol edileceğini ve iş paketlerinin nasıl kurgulanıp tanımlanacağını belirler.

İş paketlerinin oluşturulması: Proje çıktılarının küçük iş paketlerine ve daha kontrol edilebilir aktivitelere dönüştürülmesi.

Aktivite tanımları: Proje çıktılarını oluşturmak için gereken aktivitelerin tanımlanması.

Proje programı: İş paketleri ve aktivitelerin aralarındaki bağlantılar, süreleri, kaynak kısıtları vb. konuların göz önüne alınarak programlanması. (CPM, GANTT, KDA v.b.)

Kalite planlaması: Proje için gerekli kalite standartlarının tanımlanması ve nasıl ulaşılacağı konusunun belirlenmesi.

Bütün bu çıktılar firmanın uygulamalarına göre proje bazında tanımlamak durumundadır.

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

Uygulama süreci proje yönetim planında belirlenen çerçevede projenin uygulanmasını içerir.  İş paketleri ve kaynaklar plan çerçevesinde uygulamaya sokulur.  Kaynakların ve işlerin eşgüdümü ve entegrasyonu uygulama sürecinde önem kazanır.  Uygulama sürecinde şu alt süreçler yer almaktadır:

• Projenin yürütülmesi yönlendirilmesi ve yönetilmesi

• Kalite güvencesinin sağlanması

• Proje ekibinin oluşturulması

• Proje ekibinin projeye uygun olarak niteliğinin geliştirilmesi

• İletişim planının oluşturulması

• Tedarikçi bilgilerinin ve  tekliflerin toplanması

• Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçilmesi

Uygulama süreci başlatma, planlama, izleme ve kontrol, kapatma süreçlerini etkileyecek çıktılar oluşturur.   Uygulama süreci proje ekibinin oluşturulması, iş paketlerinin ve aktivitelerin yapılması, iletişimin sürekli şekilde ilgili taraflar ile sağlanması ve dış kaynakların tedariği gibi işlemleri içerir.

Proje uygulama sürecinde şu alt süreçler yer alır:

• Projenin yürütülmesi yönlendirilmesi ve yönetilmesi: projenin başarıyla tamamlanması için gereken etkinliklerin yapılması, teknik ve organizasyonel ayarlamaların sağlanması, iş paketlerinin ve çıktılarının raporlanması işlerini içerir.

• Kalite güvencenin sağlanması:  projenin hedeflerine belirlenen standartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde ulaşması için planlanan kalite eylemlerinin uygulaması sürecidir.

• Proje ekibinin oluşturulması:  projeyi tamamlamak için gerekli olan insan kaynaklarının sağlanması süreçlerini içerir.

• Proje ekibinin geliştirilmesi: proje performansını geliştirmek için proje ekibinin yetkinliklerinin ve aralarındaki bağların geliştirilmesi

• İletişim planının oluşturulması:  proje paydaşlarının proje bilgilerine zamanında ulaşabilmeleri için düzenlenecek süreçleri içerir.

• Tedarikçi bilgilerini alma:  dış yüklenicilerden bilgi, fiyat ve teklif alma süreçleri.

• Tedarikçilerin seçilmesi: dış hizmet ve ürün alımında uygun tekliflerin incelenmesi,  tedarikçilerin seçilmesi, hizmet/ürün alım sözleşmesi için müzakerelerin yapılması işlemleri

Uygulama süreci eğer proje iyi tanımlanmış ve planlanmışsa, daha çok bu tanım ve planın takip edilmesi olarak geçer.  Fakat pek çok proje için tanımlama ve planlamada ortaya çıkmayan detaylar, öngörülmeyen noktalar uygulamada ortaya çıkar.  Projenin bütünlüğünü ve orijinal imajını bozmadan yapılacak müdahaleler ile proje hedeflerine doğru götürülür.

PROJE İZLEME VE KONTROL SÜRECİ

İzleme ve kontrol süreci projenin uygulanmasının planlamaya göre izlenmesi (gerçekleşmeler), değişimlerin belirlenmesi ve problemlerin/sorunların daha fazla büyümeden gerekli kontrol eylemlerinin yapılmasını içerir.  Bu süreçte zaman, maliyet ve kapsam gibi projenin ana göstergeleri ve projenin özelliğine göre belirlenecek diğer faktörler izlenir.   İzleme ve kontrol süreci şu alt süreçleri içerir:

• Proje kapsamının belirlenmesi ve onaylanması: Projenin performans bilgisinin derlenmesi, ölçülmesi, dağıtımı işlerini içerir. Risklerin önceden belirlenmesi, durumlarının raporlanması ve uygun risk önleme planlarının bu süreçte risk izleme de vardır.

• Kapsamın kontrolü: proje kapsamında yapılacak değişikliklerin kontrolünü içerir.

• Program kontrolü: proje programında olan değişikliklerin kontrolünü içerir

• Maliyet kontrolü: proje bütçesini etkileyen ve değişiklik yaratan faktörlerin kontrolü.

• Proje takımının yönetimi: proje ekip elemanlarının performanslarını takip eden, geri besleme sağlayan, sorunları çözen ve proje performansını geliştirmek için değişimleri koordine etmeyi içerir.

• Performans raporlaması: mevcut durumun raporlanması, ilerleme raporu ve tahminleri içeren performans bilgisinin derlenmesi ve dağıtımını içeren süreçlerdir.

• Proje paydaşlarının yönetimi: proje paydaşlarının problemlerini çözmek ve iletişim ihtiyaçlarını yönetmeyi içerir.

• Risk izleme ve kontrol: belirlenen risklerin takibini, risk etkilerinin incelenmesi, yeni risklerin belirlenmesi,  risk önleme planlarının uygulanmasını ve etkinliklerini proje hayat döngüsü içinde değerlendirme işlerini içerir.

• Kontrat yönetimi: sözleşme yapılan yüklenicilerin performanslarını izlemek ve kaydetmek süreçlerini içerir.

İzleme ve kontrol süreci, başlatma, planlama, uygulama ve kapatma süreçlerine veri teşkil eden çıktılar üretir.

PROJE KAPATMA SÜRECİ

Proje kapatma süreci projenin tamamlanarak bütün eylem ve süreçlerin bitirmesini veya proje tamamlanmadan projenin kapatılmasını içerir.  Süreçler ve ihale dosyaları kapatılarak ürün ve servisler ilgili taraflara devredilir.  Bu süreç planlama süreci, uygulama süreci, izleme ve kontrol süreçleriyle veri alışverişi yapar.   Kapatma süreci şu alt süreçleri içerir:

• Projenin kapatılması:  projenin veya projenin aşamasının bütün aktivitelerinin tamamlanmasını ve projenin resmen tamamlanmasını içerir.

• Kontratı kapatma:  proje ve proje aşamalarıyla ilgili her bir kontratın kalan kısımlarının da anlaşılarak kapatılmasını içerir.

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI

Proje Yönetiminde dokuz adet proje süreç elemanı mevcuttur. Proje yönetimi bilgi alanları olarak adlandırılan bu süreçler, bir anlamda proje yöneticilerinin geliştirmek zorunda oldukları yetenekleri de temsil eder. Bu fonksiyonlar projelerin başarıya ulaşması için gereken spesifik bilgiyi temin ederken, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının analiz edilmesine yardımcı olur. Proje yönetimi bilgi alanlarının kısaca açıklamaları aşağıda verilmektedir

1- Proje Entegrasyon Yönetimi:

Proje entegrasyon yönetimi,  proje yönetiminin iskeletini oluşturur ve diğer fonksiyonlar proje entegrasyon yönetiminden etkilenir. Entegrasyon yönetimi, projenin genel anlamda başarıya ulaşabilmesi için anahtar bilgi alanı olarak kabul edilmektedir.

Proje entegrasyon yönetimi, proje hayat döngüsü boyunca diğer proje yönetimi bilgi alanları arasındaki koordinasyonu sağlar. Diğer bir deyişle proje entegrasyon yönetimi, projenin başarılı bir biçimde tamamlanabilmesi için projenin bütün unsurlarının doğru zamanda bir araya gelmesini sağlamaktadır. Ana süreç proje plan geliştirme, proje plan  uygulama ve toplam değişim kontrolünden oluşmaktadır.

2- Proje Kapsam Yönetimi:

Proje kapsam yönetimi projenin başarılı bir biçimde tamamlanması için gerekli bütün iş süreçlerinin tanımlanmasıdır. Proje yönetimi açısından verilecek en zor kararlardan bir tanesi kapsamı belirlemektir. Proje yönetiminde kapsam sözcüğü iki farklı kavramı temsil eder, ürün kapsamı ve proje kapsamı. Ürün kapsamı ürünün özelliklerini ve hangi fonksiyonları içermesi gerektiğini tanımlarken;  proje kapsam yönetimi, projeye nelerin dahil olup olmayacağının belirlenmesi ve kontrol edilmesidir.

Proje ekibi ile üst yönetimin (yada müşteri/sponsorun) ortaya konacak ürün hakkında aynı görüşte uzlaşmaları neticesinde proje kapsamı tanımlanmış olur. Her ne kadar uygulama alanına göre kullanılan araç ve teknikler farklılık gösterse de  ana süreç, başlangıç, kapsam planlama, kapsam tanımlama, kapsam doğrulama ve kapsam değişim kontrolünden oluşmaktadır.

3- Proje Zaman Yönetimi:

Proje zaman yönetimi, projenin tamamlanması için aktivitelerin ve geçecek sürenin belirlenmesini, uygulanabilir bir takvimin oluşturulmasını içerir. Ana proses proje takviminin oluşturulmasıdır ve bu takvim projeyi izlemek, proje aktivitelerini kontrol etmek için bir temel oluşturur.

Doğru geliştirilebilen proje süresi tahminleri, projenin başarısızlık riskini azaltmaktadır. Öncelikle doğru tanımlanmış bir proje tanımlama dökümanın yaratılması, daha sonra bu dökümanda tanımlanan hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken aktivitelerin iş ayrışım yapısına göre disipline edilmesi ve bu aktiveteler üzerinde süre ve maliyet tahminlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tahminleme çalışmasının sonucunda ise Kritik Yol Analizi (CPM) veya PERT teknikleri ile proje tamamlanma süresi belirlenir. Böylece elle tutulur, gözle görülür veriler ışığında proje süresi ortaya çıkarılmış olur.

Proje takvimi proje yönetiminde büyük önem taşımaktadır. Hatta zaman, proje yönetimi değişkenlerinden en az esnekliğe sahip olanıdır. Proje zaman yönetimi, aktivite tanımlama, mantıksal tasarım, aktivite süre tahmini, takvim geliştirme  ve takvim kontrol  safhalarından oluşmaktadır.

4- Proje Maliyet Yönetimi:

Proje maliyet yönetimi, proje bütçesinin oluşturulması ve yönetilmesinden oluşur. Projenin  onaylanan bütçe ile bitirilmesini sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Projenin maliyet yönetiminden sadece oluşan giderlerin raporlanması ve kayıt altına alınması anlaşılmamalıdır. Proje maliyet yönetimi, iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış,  zaman-maliyet ilişkisini göz önünde bulundurarak projenin kararlaştırılan tarihte bitmesini hedefleyen işlerin bütünü olarak düşünülmelidir.

Bu süreçte proje    aktivitelerinin     gerçekleştirilebilmesi   için    hangi   kaynakların (insan, makine, hammadde) hangi adet veya miktarda kullanılacağı belirlenir, kaynak maliyetleri tahmin edilir ve oluşturulan bütçenin gerçekleşen değerlerle kontrolu yapılır.

Proje maliyet yönetimi kaynak planlama, maliyet hesapları, bütçeleme, maliyet kontrol süreçlerinden oluşur.

5- Proje Kalite Yönetimi:

Proje kalite yönetimi başlangıçta hedeflenen sonuçların proje tamamlandığında standartlara en uygun şekilde alınabilmesini temel alan yönetimdir.  Projenin öngörülen istek ve beklentileri karşılamasını sağlar.

Kalite deyimi, proje yönetiminde önceki bölümlerde açıklanan kapsam, zaman ve maliyet kısıtları ile eşdeğerde tutulmalı ve bu üç kısıtı çevreleyen bir çember olarak göz önüne alınmalıdır.

Özetle proje kalite yönetimi, projenin istenilen ihtiyaçları karşılayabilmesi için yürütülen faaliyetler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Proje kalite yönetimi kalite planlama, kalite güvencesi ve kalite kontrol olmak üzere üç ana süreçten oluşmaktadır.

6- Proje İnsan Kaynakları Yönetimi:

Proje insan kaynakları yönetimi proje ile ilişkili kişilerin seçimi, yönetimi ve koordinasyonu ile ilgilenir. Proje ekibinde çalışanlardan en etkin şekilde yararlanılması, proje üyeleri arasında akıcı bir organizasyon ve işbirliğinin planlanması, üyeler arasında takım ve çalışma ruhu yükseltilerek bilgi paylaşımının sağlanacağı bir eleman istihdamının yapılabilmesi ve başarılı bir proje ekibi kurulabilmesi yönetimidir.

Proje insan kaynakları yönetimi organizasyonel planlama, personel temini, takım geliştirme olmak üzere üç ana süreçten oluşur.

7- Proje İletişim Yönetimi:

Proje iletişim yönetimi proje için gerekli bilginin oluşturulması, biriktirilmesi, paylaştırılması ve saklanmasını içerir.

Proje yöneticilerinin en önemli görevlerinden bir tanesi de projeye taraf olan tüm katılımcıları iletişim ağının içinde tutmaktır. Günümüzde teknolojik gelişmeler iletişimin hızlanmasını sağladığından, projedeki tüm gelişmeler anlık olarak, tüm katılımcılara iletilebilmektedir. Önemli olan, proje süreçlerinde yer alan kişilerin yapmakla yükümlü oldukları işlerde ihtiyaç duyacakları bilgilerin neler olduğunun belirlenmesidir.

Bölümlerin veya bireylerin yapacakları faaliyetler gözönüne alınarak, kendilerine gerekebilecek bilgilerin tanımlanması, bu bilgileri hangi kaynaklardan temin edecekleri ve işlerinin sonunda hangi bilgileri üretecekleri belirlenip, bu yeni bilgilerin kimler için girdi olması gerektiğine karar verilmesi gerekmektedir. İletişim yönetiminde proje süreç planlaması ile birlikte, yapılacak aktivitelerin başında, ortasında veya sonunda hangi dökümanların hazırlanması gerektiği ve bu dökümanların sırayla kimlere ulaştırılması gerektiği tanımlanarak, proje sürecine dahil edilmektedir.

Proje iletişim yönetimi iletişim planlamabilgi dağıtımıperformans raporlama, yönetsel kapanış  olmak üzere dört ana süreçten oluşmaktadır.

8- Proje Risk Yönetimi:

Proje risk yönetimi bir projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını içeren işlemler sürecidir. Projenin başarıya ulaştırılması için ilgili risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve yanıtlanması gereklidir.

Yapılan işin karmaşıklığı ve geleceğin neler getireceğinin belirsizliği bir projenin başarı ile sona erdirilmesini engelleyen faktörlerin başında gelmektedir. Karmaşıklık, yenilik ve belirsizlik, riski de beraberinde getirmektedir.

Proje yönetimi kapsamında risk, proje riski olarak adlandırılır ve proje riski ile  projenin başarılı bir biçimde sona erdirilmesini engelleyen problemler belirtilmektedir. Proje hayat döngüsü boyunca risklerin tanımlanması ve elimine edilmeye çalışılması  kapsam, zaman ve maliyet kısıtlarının   gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bir çok durumda risk yönetimi proje için bir sigorta görevini görmektedir. Risk yönetimi proje içerisindeki pozitif olayların sonuçlarını maksimize ederken, karşıt durumların ortaya çıkışını minimum düzeyde tutmaya çalışmaktadır.

9- Proje Tedarik Yönetimi:

Proje tedarik yönetimi projenin ihtiyaç duyduğu ve organizasyon içerisinden temin edilemeyen mal veya hizmet gibi kaynakların elde edilmesi sürecidir.  Diğer bir tanımlama ile projenin ihtiyaç duyduğu organizasyon dışı kaynakların temin edilmesini yönetir. Hangi kaynakların ne zaman temin edileceğinin planlandığı süreçtir. Tedarik  planlama sürecinin en önemli adımı satın alma veya organizasyon içerisinden temin kararının verilmesidir

Projenin gereksinim duyduğu kaynakların gereksinim duyulduğu an temin edilebilmesi ancak iyi bir proje tedarik yönetimi ile mümkündür. Proje tedarik yönetimi birbirini takip eden altı ana süreçten oluşmaktadır. Bunlar; tedarik planlama, teklif  planlama, teklif gerçekleştirme, kaynak seçimi, kontrat yönetimi,   kontrat kapanış süreçleridir.

http://www.projeegitimmerkezi.com/pem-d-34-proje-yonetiminin-surec-ve-fonksiyonlari sitesinden alıntıdır.

Reklamlar
Kategoriler:Proje Yönetimi
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: